Uwaga
 • Polityka Cookies

  Ta strona uzywa plikow cookies do nawigacji strona oraz innych funkcji. Przebywajac na stronie potwierdzasz mozliwosc instalacji tego typu plikow na swoim urzadzeniu.

  Zobacz przepisy Dyrektywy UE

Informacja dotycząca dokonywanych wpłat, przelewów bankowych


                                                                                                         Kartuzy, dnia 30.03.2016

I N F O R M A C J A
dotycząca dokonywanych wpłat, przelewów bankowych


W związku z licznymi błędami i brakiem dokładnych adresów prosimy naszych najemców o właściwe wypełnianie przelewów z podaniem dokładnego adresu, którego przelew dotyczy.
Ułatwi to prawidłowe księgowanie i pozwoli na uniknięcie błędów.

ADMINISTRATOR

 

 

Zakł‚ad Gospodarki Mieszkaniowej prowadzi swoją… dział‚alność‡ na obszarze Gminy Kartuzy. Przedmiotem dział‚ania Zakł‚adu jest dział‚alność‡ o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest bieżą…ce i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkaniowych ludności w zakresie usł‚ug powszechnie dostę™pnych, polegają…ca na:

- zarzą…dzaniu i administrowaniu w imieniu Gminy Kartuzy komunalnym zasobem mieszkaniowym, lokalami użytkowymi, garażami oraz pomieszczeniami gospodarczymi w tym:

  - wykonywanie napraw i remontów bieżą…cych komunalnego zasobu mieszkaniowego do wartości okreś›lonej w planie ś›rodków budżetowych,

  • usuwanie awarii,

  • prowadzenie dokumentacji technicznej budynków i ich ewidencji,

  • utrzymywanie budynków i ich otoczenia w należytym stanie sanitarno-porzą…dkowym,

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych mienia komunalnego.

  -  administrowaniu nieruchomoś›ciami wspólnot mieszkaniowych

  Zakł‚ad jest jednostką… sektora finansów publicznych a zarazem jednostką… organizacyjną… Gminy Kartuzy nie posiadają…cą… osobowoś›ci prawnej. Zwierzchnikiem sł‚użbowym dyrektora Zakł‚adu, powoł‚ują…cym oraz odwołują…cym go z funkcji jest Burmistrz Gminy Kartuzy. Dyrektor kieruje dział‚aniami Zakładu nim w granicach zatwierdzonego planu dochodów i wydatków przy pomocy Gł‚ównego Księ™gowego oraz podległych stanowisk funkcyjnych.

  Mienie Zakł‚adu stanowi mienie komunalne. W skład komunalnego zasobu mieszkaniowego wchodzą lokale stanowiące wł‚asność‡ Gminy Kartuzy, a także lokale socjalne pozostają…ce w posiadaniu Gminy. Mieszkaniowy zasób Gminy Kartuzy wg stanu na dzień„ 31.12.2008r. tworzy 503 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 22.994,70 m2, w tym 39 lokali stanowią lokale socjalne zajmują…ce powierzchnię użytkową 1.221,87 m2, 214 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 9.104,82 m2 znajduje się™ w 37 budynkach bę™dą…cych 100% wł‚asnością… Gminy, natomiast 219 mieszkania o powierzchni użytkowej 12.555,46 m2 zlokalizowane są w budynkach stanowią…cych współ‚wł‚asność‡, których właściciele tworzą wspólnoty mieszkaniowe, a Gmina Kartuzy jest jednym ze współ‚wł‚aś›cicieli tych nieruchomości. W budynkach wspólnot mieszkaniowych znajduje się 5 lokali użytkowych o powierzchni 322,32 m2 a trzy lokale użytkowe o powierzchni 286,88 m2 zlokalizowane są… w budynkach 100% gminnych. Ponadto w zarzą…dzie Gminy Kartuzy pozostaje 31 lokali w 4 budynkach o nieuregulowanym stanie prawnym.

  Lokale stanowią…ce mieszkaniowy zasób gminy, z wyjątkiem lokali socjalnych mogą… być‡ wynajmowane tylko na czas nieoznaczony. Administrowanie lokalami nie stanowią…cymi komunalnego zasobu mieszkaniowego wykonywane jest w sposób odpowiedni do zasad administrowania komunalnym zasobem mieszkaniowym. Administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi odbywa się™ na zasadzie podporządkowania się™ i zgodnie uchwał‚ami właścicieli.

   

  W zakresie Wspólnot Mieszkaniowych Zakł‚ad Gospodarki Mieszkaniowej:

  • przyjmuje w administrowanie nieruchomoś›ci, lokale,

  • kieruje sprawami Wspólnoty Mieszkaniowej i reprezentuje ją… na zewnątrz oraz w stosunkach mię™dzy wspólnotą… a poszczególnymi wł‚aś›cicielami (w zakresie udzielonych peł‚nomocnictw),

  • prowadzi dla każdej nieruchomoś›ci wyodrę™bnioną… księ™gowość‡ finansową,

  • zwoł‚uje zebrania ogół‚u właścicieli, co najmniej raz w roku nie później niż w pierwszym kwartale, na którym skł‚ada roczne sprawozdanie ze swej dział‚alnoś›ci, rozliczenie z pobranych zaliczek m.in. na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną…, tzw. media czy fundusz remontowy, przedkł‚ada projekt rocznego planu gospodarczego wraz z projektem uchwały, przedkł‚ada kalkulację™ wysokoś›ci zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością… wspólną…,

  • na podstawie sprawozdania i oceny pracy zarządu zostaje podję™ta uchwał‚a w przedmiocie udzielenia absolutorium zarzą…dowi.

   

  Zakł‚ad prowadzi gospodarkę™ finansową… ustaloną… dla zakł‚adów budżetowych. Podstawą… gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmują…cy przychody, w tym dotacje z budżetu, koszty i inne obciążenia, stan ś›rodków obrotowych, stan należności i zobowiązań„ na począ…tek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem. Plan finansowy zakł‚adu budżetowego zatwierdza Dyrektor Zakładu z zachowaniem kwot wpł‚at do budżetu, dotacji z budżetu oraz wynagrodzeń„.

  Głównymi środk‚ami przychodów Zakładu są…:

  • wpływy z tytuł‚u czynszu najmu lokali mieszkalnych,

  • wpł‚ywy z tytuł‚u czynszu najmu lokali użytkowych,

  • wpływy z tytuł‚u czynszu najmu pomieszczeń„ gospodarczych, garaży,

  • wpł‚ywy z tytułu administrowania wspólnotami mieszkaniowymi ustalane przez Zakł‚ad w drodze indywidualnych umów ze wspólnotami,

  • przedmiotowe dotacje budżetowe (dotacje nie mogą… przekroczyć‡ 50% kosztów jego dział‚alnoś›ci).

  Przeznaczenie rozchodów finansowych Zakł‚adu:

  • wykonywanie niezbę™dnych remontów bieżących i kapitalnych mieszkaniowego zasobu gminy oraz zarządzanych budynkach,

  • utrzymywanie czystości i porzą…dku w budynkach i na terenach przylegają…cych,

  • finansowanie przedsię™wziąć‡ remontowych uchwalonych przez wspólnoty mieszkaniowe,

  • finansowanie kosztów wł‚asnych zakł‚adu

   

  W zakresie technicznej ochrony substancji mieszkaniowej, utrzymania budynków i ich urzą…dzeń„ w należytym stanie technicznym:

  • prowadzi i przechowuje dokumentację™ techniczną… administrowanych budynków (książki budynków, karty inwentaryzacyjne, dokumentację techniczną…, protokoł‚y odbioru, przeglą…dów itp.),

  • prowadzi kontrole okresowe stanu technicznego raz na rok,

  • prowadzi przeglądy stanu sprawnoś›ci technicznej cał‚ego obiektu raz na pięć‡ lat,

  • dokonuje badań„ doraźnych w wyniku zawiadomień„ pisemnych, ustnych, telefonicznych o wystą…pieniu uszkodzenia, awarii,

  • ustala potrzeby remontowe, ich klasyfikację™ i kolejność‡ na podstawie kontroli i przeglą…dów okresowych oraz decyzji organu pań„stwowego nadzoru budowlanego; zapewnia opracowanie niezbę™dnej dokumentacji technicznej i ekspertyz,

  • opracowuje dokumenty zwią…zane z procedurą… zamówień„ publicznych w zakresie remontów, usł‚ug,

  • zapewnia nadzór techniczny i inwestorski nad remontami,

  • dokonuje odbioru wykonanych prac remontowych i usł‚ug w ramach zawartych umów pod wzglę™dem jakoś›ci i iloś›ci, sprawdza kosztorysy powykonawcze oraz faktury pod wzglę™dem merytorycznym, rachunkowym i rzeczowym, nalicza kary umowne,

  • opiniuje pod wzglę™dem technicznym i prowadzi cał‚okształ‚t spraw zwią…zanych ze zmianą… funkcji pomieszczeń„, lokali i budynków,

  • zabezpiecza instalacje i urzą…dzenia przed skutkami oddział‚ywania warunków atmosferycznych,

  • usuwa zagrożenia bezpieczeń„stwa życia i zdrowia mieszkań„ców oraz innych osób na skutek uszkodzeń„ elementów budynków lub wadliwego dział‚ania instalacji i urzą…dzeń„,

  • zabezpiecza lokale i budynki nie zagospodarowane,

  • zawiadamia niezwł‚ocznie kierownictwo zakł‚adu i odpowiednią… instytucje budowlaną… w przypadku stwierdzenia, że stan budynku zagraża bezpieczeń„stwu mieszkań„ców; po otrzymaniu decyzji od organu budowlanego natychmiast przystę™puje do jego realizacji,

   
  Odsłon : 193011