Uwaga
  • Polityka Cookies

    Ta strona uzywa plikow cookies do nawigacji strona oraz innych funkcji. Przebywajac na stronie potwierdzasz mozliwosc instalacji tego typu plikow na swoim urzadzeniu.

    Zobacz przepisy Dyrektywy UE

Nabór wniosków o zamianę™ lokali przy ul. Świerkowej 1 w Kiełpinie

czwartek, 12 kwietnia 2012 01:00

 

Kartuzy, dnia 11.04.2012r.

OGŁOSZENIE

 

Gmina Kartuzy informuje, że posiada do zamiany lokale mieszkalne w nowo wybudowanym budynku przy ul. Śšwierkowej 1 w Kieł‚pinie.

Lp

segment

kondygnacja

nr lokalu

pow.użytk. lokalu w m2

pow. pokoi w m2

liczba pokoi

1

A

parter*

1

48,9

32,38

2

2

A

parter*

2

28,9

15,92

1

3

A

parter*

3

48,92

32,38

2

4

A

piętro

4

48,5

32,36

2

5

A

Piętro

5

28,75

16,08

1

6

A

Piętro

6

48,39

32,36

2

7

A

poddasze

7

63,55

48,34

2

8

A

poddasze

8

63,49

48,28

2

9

B

parter*

1

48,81

32,31

2

10

B

parter*

2

28,91

15,92

1

11

B

parter*

3

48,91

32,38

2

12

B

piętro

4

48,51

32,32

2

13

B

piętro

5

28,79

16,05

1

14

B

piętro

6

48,52

32,36

2

15

B

poddasze

7

63,54

48,33

2

16

B

poddasze

8

63,52

48,29

2

* lokale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

 

Z wnioskiem o zamianę lokalu wystę™pować‡ mogą… wyłą…cznie najemcy lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Kartuzy.

Najemca wystę™pują…cy o zamianę™ lokalu na lokal w budynku przy ul. Śšwierkowej 1 w Kieł‚pinie powinien osią…gać‡ dochód (wg definicji okreś›lonej w ustawie o dodatkach mieszkaniowych), dają…cy gwarancję™ opł‚acania czynszu i opł‚at zwią…zanych z najmem lokalu. Warunek uważa się™ za speł‚niony gdy ś›redni dochód na osobę™ z okresu 12 miesię™cy przed zł‚ożeniem wniosku wynosi odpowiednio:

a) dla osoby samotnej - nie mniej niż 1.678,27 zł‚ i nie wię™cej niż 2.797,13 zł,

b) w gospodarstwie domowym 2-osobowym - nie mniej niż 1.438,52 zł‚ i nie wię™cej niż 2.397,54 zł‚,

c) w gospodarstwie domowym 3-osobowym - nie mniej niż 1.198,77 zł‚ i nie wię™cej niż 1.997,95 zł‚,

d) w gospodarstwie domowym 4-osobowym i wię™kszym - nie mniej niż 1.038,93 zł‚ i nie wię™cej niż 1.598,36 zł‚.

Wnioski należy skł‚adać‡ w terminie do dnia 31 maja 2012 r. w kancelarii Urzę™du Miejskiego w Kartuzach ul. gen.Józefa Hallera 1 (pok. nr 100). Druk wniosku można odebrać‡ w pok. 202 Urzę™du.

Lokale w budynku przy ul. Śšwierkowej 1 w Kieł‚pinie nie podlegają… zbyciu na rzecz najemców.

W wyniku realizacji zamiany lokalu, wynajmujący odzyskuje do dyspozycji lokal opróżniony przez dotychczasowego najemcę™.

Termin prezentacji lokali, zostanie uzgodniony indywidualnie (telefonicznie), z najemcami zainteresowanymi zamianą.

 

UWAGA:

1) Lokale socjalne oraz pomieszczenia tymczasowe nie podlegają zamianie.

2) Odmawia się realizacji wniosku o zamianę™ lokalu w przypadku gdy:

1.wobec najemcy lokalu i osób z nim zamieszkują…cych prowadzone jest postę™powanie sądowe o eksmisję™ z lokalu,

2.w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku o zamianę™ lokalu, najemca zalegał‚ z opł‚atami zwią…zanymi z korzystaniem z lokalu przez okres dł‚uższy niż 2 miesiące,

3.najemca lokalu i osoby z nim zamieszkują…ce dopuszczali do powstawania szkód w lokalu i niszczenia urzą…dzeń„ przeznaczonych do wspólnego użytku lub wykraczali w sposób rażą…cy lub uporczywy przeciw porzą…dkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali .

Z treś›cią… uchwały Nr XIV/246/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skł‚ad mieszkaniowego zasobu Gminy Kartuzy, w tym z rozdziałem IV ust. 2 okreś›lają…cym warunki dokonywania zamian lokali do lokali opróżnionych lub w budynkach nowo wybudowanych zapoznać się™ można na stronie www.bip.kartuzy.pl zakładka prawo lokalne/uchwały RM.

 

 

Burmistrz Kartuz

Mirosława Lehman

 

Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego przy ul. Śšwierkowej 1 w Kieł‚pinie

Sonda

Czy na stronie znalazłeś/łaś potrzebne informacje...


Odsłon : 177706