Uwaga
  • Polityka Cookies

    Ta strona uzywa plikow cookies do nawigacji strona oraz innych funkcji. Przebywajac na stronie potwierdzasz mozliwosc instalacji tego typu plikow na swoim urzadzeniu.

    Zobacz przepisy Dyrektywy UE

Historia

 

W drodze do osiągnięcia dzisiejszej formy organizacyjnej Zakł‚ad Gospodarki Mieszkaniowej był‚ wielokrotnie przekształ‚cany i restrukturyzowany. Początku obecnego zakł‚adu budżetowego należy upatrywać‡ już w poł‚owie ubiegł‚ego wieku, gdy wł‚adze Kartuz zadecydował‚y o koniecznoś›ci utworzenia jednostki zajmują…cej się™ budownictwem dla potrzeb miasta, wsi oraz gospodarką… komunalną… i wodocią…gami.

Na podstawie dekretu z października 1950 roku o przedsię™biorstwach państwowych utworzono w Kartuzach Miejskie Przedsię™biorstwo Remontowo – Budowlane. Jego dział‚alność‡ oceniano bardzo krytycznie, wię™c wÅładze podjęły decyzję™ o utworzeniu wielobranżowego Miejskiego Przedsię™biorstwa Gospodarki Komunalnej (zwane dalej MPGK), ponoszą…cego odpowiedzialność‡ za wodocią…gi, kanalizację™, bazę™ hotelarską…, utrzymanie czystości, zarzą…dzanie zielenią oraz urzą…dzeniami komunalnymi. Przedsię™biorstwo Remontowo – Budowlane otrzymywało zlecenia prac na wsi.

W 1957 roku MPGK poszerzyło zakres ś›wiadczonych usł‚ug o gospodarkę mieszkaniową. Przeję™to zatem odpowiedzialność‡ za eksploatację™ i remonty budynków będą…cych pod zarzą…dem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (z wyją…tkiem spraw lokalowych). W wyniku przekształcenia zmieniono nazwę™ na Miejskie Przedsię™biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (zwane dalej MPGKiM).

W 1961 roku utworzono zakład budżetowy Zarzą…du Budynków Mieszkalnych, a Przedsię™biorstwo wrócił‚o do swojej dawnej nazwy (MPGK). W 1966 roku Powiatowe Przedsię™biorstwo Remontowo – Budowlane wchłon곂o Zakł‚ad Remontowy dział‚ają…cy dotychczas przy MPGK. Dwa lata później ponownie utworzono Zakład Remontowy, zajmują…cy się™ remontami ulic, chodników, wodocią…gami i kanalizacją…. Od 1 stycznia 1970 roku do Przedsię™biorstwa przyłą…czono odrę™bny finansowo Zakł‚ad Gospodarki Mieszkaniowej (powrót do nazwy MPGKiM).

W 1973 roku na bazie MPGK i M powstało Powiatowe Przedsię™biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Oprócz zakł‚adu gospodarki mieszkaniowej w skł‚ad przedsię™biorstwa wchodził‚y: wodocią…gi i kanalizacja, Zakł‚ad Oczyszczania Miasta, zakł‚ad zajmują…cy się™ zielenią… miejską…, ciepł‚ownictwem oraz gazyfikacją bezprzewodową…1.

Rok 1974 toku przekazano działy zajmujÄące się™ obsł‚ugą… wodocią…gów i kanalizacji pod zwierzchnictwo Gdyni. W następnym roku w ś›lad za wodocią…gami przekazano dział‚ gazyfikacji bezprzewodowej, zaś› sekcja ciepł‚ownictwa OPEC w Gdań„sku. Komunalne zasoby mieszkaniowe były zarzą…dzane przez PGKiM aż do roku 1992 roku. Jego obowią…zki przejął‚ powołany przez wł‚adze miasta Zakł‚ad Komunalny. Powstał‚ on na bazie cz궛ci PGKiM oraz zakł‚adu budżetowego wodocią…gów i kanalizacji. Uchwałą… Nr XXVI/218/96 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 10 wrześ›nia z dniem 1 października 1996 roku Zakł‚ad Komunalny uległ‚ likwidacji.

W nastę™pstwie powstał‚y odrę™bne spół‚ki z ograniczoną… odpowiedzialnością…: Kartuskie Przedsię™biorstwo Oczyszczania, Kartuskie Przedsię™biorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakł‚ad Gospodarki Mieszkaniowej jako zakł‚ad budżetowy.

Aktem założycielskim podmiotu jest Uchwała Nr XXV/210/96 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 9 lipca 1996 roku w sprawie powołania zakł‚adu budżetowego pod nazwą… „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach”. Obecny statut jednostki został‚ zatwierdzony Uchwałą… Nr XXIII/293/08 Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2008 roku.

„Dzieje Kartuz” – praca zbiorowa Spółka Wydawnicza REMUS, Kartuzy, 2001r.

Odsłon : 193009