Uwaga
  • Polityka Cookies

    Ta strona uzywa plikow cookies do nawigacji strona oraz innych funkcji. Przebywajac na stronie potwierdzasz mozliwosc instalacji tego typu plikow na swoim urzadzeniu.

    Zobacz przepisy Dyrektywy UE

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zgm-kartuzy.com.pl
Data publikacji strony internetowej: 2009-01-10.
Data ostatniej aktualizacji 2020-11-18.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- część dokumentów jest w postaci skanów, plików PDF, DOC, xls

Data sporządzenia deklaracji dnia 2020-11-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Koordynatorem do spraw dostępności jest Małgorzata Matczak.
Kontakt:
adres do korespondencji: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach, ul. PCK 1,
83-300 Kartuzy.
tel. 48 681-10-02 lub 681-10-03
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Deklarację sporządzono dnia 2020-11-05

Procedura wnioskowo-skargowa.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu
bez audiodeskrypcji itp. żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, przedmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa,
przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności do alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Brak dostępności funkcji tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna.
Dostępność architektoniczna według stanu na dzień 2020-11-23.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej posiada jeden budynek. Do obiektu prowadzą dwa wejścia. Do wejścia głównego od ulicy PCK prowadzi podjazd
dla wózków. Przy drugim wejściu od strony zachodniej występuje jeden stopień /podest/. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych. Obiekt nie jest wyposażony
w platformę przyschodową oraz windę.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego 

 

Odsłon : 193010