Uwaga
 • Polityka Cookies

  Ta strona uzywa plikow cookies do nawigacji strona oraz innych funkcji. Przebywajac na stronie potwierdzasz mozliwosc instalacji tego typu plikow na swoim urzadzeniu.

  Zobacz przepisy Dyrektywy UE

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy

środa, 03 czerwca 2020 08:07

 

Informujemy, że w wyniku zakonczenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

Pani Sabina Wenta - Ptach zam. Somonino.

 

Dokument do pobrana w formacie PDF

 

 

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY

piątek, 10 kwietnia 2020 07:00

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KARTUZACH

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach w miesiącu kwietniu 2014 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

 

Nazwa jednostki:                     Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach

                                               Ul. PCK 1 83-300 Kartuzy

 

Określenie stanowiska:            Główny księgowy

 

Wymagania niezbędne, które powinna spełnić osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

 1. 1.obywatelstwo polskie;
 2. 2.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. 3.nie była prawomocnie skazana wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. 4.znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. 5.stan zdrowa pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko
 6. 6.spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. a)ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  2. b)ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  3. c)jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  4. d)posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 7. 7.Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ustaw podatkowych (CIT,PIT,VAT) ustawy o ochronie praw lokatorów(…), ustawy o własności lokali, gospodarce nieruchomościami, gospodarce komunalnej, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego,
 8. 8.Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. 1.Doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami,
 2. 2.Umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu,
 3. 3.Kreatywność, umiejętność podejmowania trudnych i szybkich decyzji, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność, umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji oraz wysoka kultura osobista.

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku m.in.:

 1. 1.Prowadzenie rachunkowości jednostki, prowadzenie rachunkowości wspólnot mieszkaniowych,
 2. 2.Przygotowanie projektu planu finansowego,
 3. 3.Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 4. 4.Prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 5. 5.Dokonywanie wstępnej kontroli:
 • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 1. 6.Nadzorowanie prac podległych stanowisk działu księgowości,
 2. 7.Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych,
 3. 8.Zapewnienie obsługi zebrań wspólnot mieszkaniowych pod względem zagadnień finansowych,
 4. 9.Prowadzenie i nadzorowanie działań windykacyjnych,
 5. 10.Zadania przypisane kierownikom komórek organizacyjnych na podstawie odrębnych ustaw i przepisów wykonawczych,
 6. 11.Wykonywanie innych zadań na polecenie lub upoważnienie Dyrektora.

 

Informację o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin przy oświetleniu naturalnym i sztucznym w systemie jednozmianowym z miesięcznym okresem rozliczeniowym, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00 w siedzibie Zakładu przy ul. PCK 1 w Kartuzach. Budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. 1.Życiorys kandydata (CV), zawierający informacje o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. 2.Własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 3. 3.kwestionariusz osobowy wg wzoru udostępniony na stronie internetowej ZGM oraz w sekretariacie ZGM,
 4. 4.kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 5. 5.Kopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż,
 6. 6.oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wg udostępnionego wzoru na stronie internetowej ZGM oraz w sekretariacie ZGM,
 7. 7.oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych wg udostępnionego wzoru na stronie internetowej ZGM oraz w sekretariacie ZGM,
 8. 8.oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wg udostępnionego wzoru na stronie internetowej ZGM oraz w sekretariacie ZGM,
 9. 9.Referencje (o ile kandydat jest w ich posiadaniu)
 10. 10.oświadczenie ws. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wg udostępnionego wzoru na stronie internetowej ZGM oraz w sekretariacie ZGM,
 11. 11.kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Etapy rekrutacji:

 1. 1.Weryfikacja przesłanych ofert pod względem formalnych,
 2. 2.Rozmowa kwalifikacyjna.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty pracy w zamkniętych kopertach należy złożyć do skrzynki na korespondencje znajdującą się przed wejściem do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach, ul. PCK 1 lub przesłać listem na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. PCK 1 83-300 Kartuzy z dopiskiem: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Termin składania ofert: do dnia 30.04.2020 r., do godziny 15.00.

 

Przesłane oferty zawierające braki w dokumentacji albo aplikacje, które wpłyną do Zakładu po powyższym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Zakładu).

 

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Zakładu.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dyrektor zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 -Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Załącznik nr 2 - Kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Ogłoszenie

 

 

 

Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY

środa, 16 października 2019 06:52

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KARTUZACH

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

Nazwa jednostki: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach

Ul. PCK 1 83-300 Kartuzy
Określenie stanowiska: Główny księgowy


1. Treść Ogłoszenia 

2. Załącznik - oświadczenie

3. Załącznik - kwestionariusz osobowy

4. Załącznik -informacja dotycząca ochrony danych osobowych

 

Zaproszenie na konsultacje

wtorek, 01 października 2019 16:34

Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz, zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące rozpoznania najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych.

 

 

Zaproszenie Do Konsultacji - Link zewnętrzny

 

 

 

OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA W DZIALE KSIĘGOWOŚCI

poniedziałek, 23 września 2019 13:53

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KARTUZACH

UL. PCK 1, 83-300 KARTUZY

OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI

PRACOWNIKAW DZIALE KSIĘGOWOŚCI

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach w miesiącu kwietniu 2014 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.


Nazwa jednostki: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach

Ul. PCK 1 83-300 Kartuzy
Określenie stanowiska: Główny księgowy


1. Treść Ogłoszenia 

2. Załącznik - oświadczenie

3. Załącznik - kwestionariusz osobowy

4. Załącznik -informacja dotycząca ochrony danych osobowych

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY

poniedziałek, 23 września 2019 13:42

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KARTUZACH

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach w miesiącu kwietniu 2014 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.


Nazwa jednostki: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach

Ul. PCK 1 83-300 Kartuzy
Określenie stanowiska: Główny księgowy


1. Treść Ogłoszenia 

2. Załącznik - oświadczenie

3. Załącznik - kwestionariusz osobowy

4. Załącznik -informacja dotycząca ochrony danych osobowych

 

Sprawozdanie Finansowe za rok 2018

piątek, 10 maja 2019 13:00
 

informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - od młodszego księgowego do starszego księgowego

wtorek, 11 grudnia 2018 07:52

Zakład Gospodarki Mieszkaniowe w Kartuzach : informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - od młodszego księgowego do starszego księgowego.

 

Wynik Naboru - do pobrania

 

 

 

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KARTUZACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

czwartek, 08 listopada 2018 08:30

 ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KARTUZACH

UL. PCK 1, 83-300 KARTUZY

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
OD MŁODSZEGO KSIĘGOWEGO DO STARSZEGO KSIĘGOWEGO

W DZIALE KSIĘGOWOŚCI

Miejsce wykonywania pracy: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach, ul. PCK 1, 83-300 Kartuzy
Określenie stanowiska: od młodszego księgowego do starszego księgowego,

pełny wymiar czasu pracy – 1 etat

Załącznik 1 - treść ogłoszenia

Załącznik 2 - oświadczenie

Załącznik 3 - kwestionariusz osobowy 

Załącznik 4 - Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

 

Uwaga zmiana w przetargu : Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Jeziornej 16 w Kartuzach

środa, 11 lipca 2018 08:27

W związku z wykryciem błędu na Naszej stronie internetowej prosimy o zweryfikowanie pobranych plików dokumentacji technicznej oraz SIWZ z aktualnie zamieszczonym w ogłoszeniu o przetargu.

Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przyul. Jeziornej 16 w Kartuzach
 

Budżet obywatelski

sobota, 26 maja 2018 06:38

pl budz-obywat-2019

 

Strona 1 z 3

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Sonda

Czy na stronie znalazłeś/łaś potrzebne informacje...


Odsłon : 177710